Uživatelský účet

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající

Ing. Veronika Císařová IČO: (87288001, DIČ: CZ87288001)

 Za Panskou zahradou 301/2, 25082 Horoušánky

Korespondenční adresa:

Veronika Císařová

Za Panskou zahradou 301/2

25082 Horousanky

Kupující

spotřebitel, firma, státní instituce

Objednávka zboží

Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (e-mailem)
- v internetovém obchodu

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je sprvávné a pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Platební podmínky

- platba v hotovosti při osobním odběru zboží
- platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury
- platba dobírkou při dopravě přepravní službou

Ceny jsou smluvní

Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní zboží.

Informace o možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Jestli nebude takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy o

dstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel Královny šperků tímto prohlašuje, že osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách, například slevách, akcích, novinkách apod.

Provozovatel Královna šperků se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.

Záruka

Pokud není stanoveno jinak, záruční doba trvá 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávným používáním či mechanickým poškozením nebo opotřebením vzniklým obvyklým užíváním. Pokud to charakter výrobku vyžaduje, poskytne prodávající ke zboží záruční list. Pokud není záruční list vystaven, postačuje kupujícímu doklad o zakoupení zboží.

Zavěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Nákupní košík

 x 
košík je prázdný